close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Governance

SJHT is een maatschappelijke organisatie. Daarom mag je van ons goed ondernemingsbestuur verwachten, oftewel good governance. Wij volgen de regels van de Governancecode, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes. De code geeft normen voor goed bestuur, toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Anbi status

SJHT is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de ANBI wet- en regelgeving zijn wij verplicht hierover te publiceren op onze website. Het formulier over onze ANBI status vind je hier.

Aedes

Wij zijn lid van Aedes. Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Deze vereniging maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties hun werk kunnen doen. Met het lidmaatschap van Aedes laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij zijn aan te spreken, dat zij kwaliteit bieden en zich willen verantwoorden naar hun omgeving.

Maatschappelijke visitatie

Eens in de vier jaar laat de SJHT een maatschappelijke visitatie uitvoeren. Het visitatierapport geeft een beeld hoe SJHT volgens onze belanghebbenden presteert. Het visitatierapport is openbaar en is gepubliceerd op onze website en op de website van de Stichting Visitatie.

Integriteitscode

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze integer handelen. Daarom hebben wij een integriteitscode opgesteld. Onze medewerkers doen hun werk in de geest van deze code. De integriteitscode biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties. Zo beschermen wij het belang van onze klanten, het belang van onze medewerkers en het belang van de SJHT.

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers van SJHT is conform de CAO Woondiensten. De beloning van de bestuurder en toezichthouders is conform de Wet Normering Topinkomens.